Minton v1.0.0 - Mẫu quản trị bảng điều khiển Vue Nuxt

themeshare

Well-known member
Credits
749

Minton - Vue Nuxt Admin & Dashboard Template Đây là một mẫu quản trị có đầy đủ tính năng cao cấp được xây dựng dựa trên Bootstrap 4.5.2 và Vue + Nuxt Js tuyệt vời. Nó có bộ

Xem thêm:

Download:
 
Top