Tablenator – Bảng nâng cao cho WordPress & WP Bakery Page Builder

Tạo bảng cho WordPress hoặc plugin WP Bakery Page Builder (trước đây là Visual Composer) chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với trình chỉnh sửa bảng nâng cao ở định dạng bảng tính, bạn sẽ có thể cung cấp dữ liệu bảng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các yếu tố chuyên dụng cho WP Bakery Page Builder, hoặc xây dựng trong shortcode máy phát điện, sau đó sẽ cho phép bạn nhúng bảng của bạn bất cứ nơi nào trên trang web của bạn, trong khi cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các tính năng và phạm vi bảng.

Yêu cầu tối thiểu
Visual Composer v4.9.x hoặc cao hơn
WordPress v4.5.x trở lên
PHP v5.6.x trở lên
Bộ nhớ PHP 128M trở lên
MySQL 5.6.5 hoặc cao hơn

You Might Also Like

Trả lời